За какво са протестите срещу промените за управление на НП Пирин

В последния месец всички медии ни заливат с информация, че „зелената мафия”, „икономически необразовани еколози”, „противници на развитието на ски спорта и зимния туризъм в България” и др. пречат на хората, живеещи на територията на община Банско да си изкарват прехраната, и така ги принуждават да стават гурбетчии. Поради това си направихме труда, одобрените вече промени да нанесем, точка по точка, в съществуващия План за управление на НП парк Пирин, одобрен през 2004 г. Тук по-долу, предлагаме на нашите читатели онези текстове от плана, към които са направени промени, за да стане ясно, че проблемът не е в изграждането на втория лифт на курорта Банско, а в съществуващата вече възможност за сериозно строителство в НП Пирин, което ще нанесе непоправими щети на националния парк.

ИЗВАДКА ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП ПИРИН,

включваща гласуваните на 28.12. 2017 г. промени

Предварителна бележка: Представените по-долу текстове са копирани от съществуващия план за управление на Пирин (в черно) и от Предложението на Министерство за опазване на околната среда (в червено), така както са публикувани на страницата на министерството.

1. На цялата територия на НП Пирин се въвеждат следните допълнителни забрани:
1) Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски-писти и съоръжения;
в подточка 1) накрая се добавя „освен допустимите в съответните зони”.
2) Унищожаване, увреждане, преместване на обекти и съоръжения от административната, туристическата и информационната инфраструктура;
3) Бране на цветя;
4) Движение и паркиране на МПС извън определените и означени за това места, освен при изпълнение на служебните задължения на служители от ДНП, МВР, МО и други държавни органи;

5) Извършването на каквито и да било дейности, които са източник на шумово замърсяване, ……..и др.
6) Изкуствено осветление на територии извън определената зона на сгради и съоръжения;
6) се изменя така: Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения.”
7) Скачане и плуване във водни площи; …….и др. до т. 12
14. В зона ІІ а – зона за опазване на горските екосистеми и отдих, се забранява всякаква човешка дейност освен:
1) Потушаване на пожари и противопожарни дейности, съгласно план за действие на ДНП;
2) Поддържане на туристическите маршрути и обезопасителни съоръжения;
3) Преминаване на животни по определени с проект прокари;
4) Пешеходен туризъм и отдих;
5) Преходи със ски само по маркирани за целта трасета;
6) Събиране на гъби, билки и диворастящи плодове за лични нужди;
7) Поддържащи и възстановителни дейности в горите при строго доказана необходимост;
8) Регулиране числеността на животински видове;
9) Любителски риболов.
10) „Водохващане.”
16. В зона ІІІ – зона за туризъм, се забранява всякаква човешка дейност освен:
1) Потушаване на пожари и противопожарни дейности;
2) Сметосъбиране и извозване на битови отпадъци;
3) Пешеходен туризъм и отдих;
4) Специализиран туризъм /езда, колоездене, ски/;
5) Събиране на гъби, билки и диворастящи плодове за лични нужди;
6) Поддържащи и възстановителни дейности;
7) Регулиране числеността на животински видове;
8) Зарибяване с балканска пъстърва и любителски риболов на определените с плана зауправление места;
9) Паша на овце, крави и коне;
10) Спортни дейности
„11) Строителство на писти, въжени линии и съпътващата ги техническа инфраструктура, съгласно одобрени цялостен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие”.
12) Изкуствено осветление за целите на обслужв
ане на обекти по т. 11). ”

17. В зона ІV – зона на сгради и съоръжения, се забранява всякаква човешка дейност освен:
1) Потушаване на пожари и противопожарни дейности;
2) Сметосъбиране и извозване на битови отпадъци;
3) Пешеходен туризъм и отдих;
4) Събиране на гъби, билки и диворастящи плодове за лични нужди;
5) Поддържащи и възстановителни дейности;
6) Регулиране числеността на животински видове;
7) Зарибяване с балканска пъстърва и любителски риболов на определените с плана за управление места;
8) Паша на овце, крави и коне;
9) Спортни дейности;
10) Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, пътища и съоръжения.
„11) Строителство и разширение на писти и въжени линии, в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени цялостен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.”


5. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони”, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.”, в колони 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих” и 5 „III Зона за туризъм”, „тиретата” се заменят с цифрата „3”.

Наш коментар: Строителството, ремонта и реконструкциите стават потенциално възможни и в Зона за опазване на горските екосистеми и отдих (обхващаща 45,2% от територията на Пирин) и в Зона за туризъм (2.2%). Като добавим разрешеното до сега строителство в зона Сгради и съоръжения (0.6%) сумарно се получават точно 48% (45,2+2,2+0,6).

76. Строителство, ремонт и реконструкция на територията на парка може да се извършват само в зона ІV– Зона на сгради и съоръжения.6.
В точка 76, накрая се добавя „и зона III- Зона за туризъм”.
77. На територията на парка се забраняват всякакви строителни дейности, освен:
13) Доизграждане на одобрените ски-писти, съоръжения и обекти съгласно утвърдения ТУП на “Ски-зона с център Банско” и ОВОС към него от 2000 г.
В точка 77, подточка 13) се изменя така:
„13) Строителство и разширение на ски писти, въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона III-Зона за туризъм и в затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени цялостен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.”