За ски пистите и промените в климата

Ефектите от вече всеобщопризнатото затопляне на климата ще повлияят на всички области на човешкия живот, включително и на някои от удоволствията, каквото е например карането на ски. Повишаването на средните температури неминуемо ще доведе до намаляване на снежната покривка в планините и може да се очаква, че в бъдеще ще се наблюдава намяляване на продължителността на ски сезона. Както вече се видя тази зима, тази участ няма да подмине дори курортите във високите планини, като Алпите. Едно от възможните спасения би било изместването на ски пистите към по-високите, все още незасегнати от глобалното затопляне планински части. Как би се отразило това обаче на, и без това наранената от човешката дейност, природа?

Биолозите Паола Лайоло и Антонио Роландо от университета в Торино се заели със задачата да намерят отговор на този въпрос. Двамата учени си поставили за цел да изследват био-разнообразието в италианските Алпи, като обърнали специално внимание на три вида съобщества – горите, границите между гори и пасбища, и границите между гори и писти, като изследвали видовото разнообразие и числеността на птици в тях. В анализа били включени 33 вида птици, над една-четвърт от които имат статут на застрашени от изчезване. Резултатите от изследванията, публикувани в специализирано издание за опазване на животните показват, че ски пистите имат ясно изразено отрицателно влияние върху разпространение на птиците – видовото разнообразие край тях било най-ниско. Най-богати на птици били участъците, разположени на границата между гори и пасбища, тъй като разнообразието на средата и плавния преход между растителните съобщества ги прави предпочито местообитание на много повече видове. Районите край ски пистите от своя страна, се отличават с рязък преход между гора и оголени терени, което наред със силното антропогенно влияние ги прави неподходящи за живота на пернатите.

За съжаление икономическите фактори определят много по-голямия интерес на хората към изграждане на ски соъражения, от колкото към поддържане на пасбищата, което е довело до силно намаляване на биоразнообразието в по-ниските дялове на планините. В момента, високите планински части се явяват един вид убежище за много от видовете прогонени от човешката ддейност в ски курортите. Професор Роландо споделя в интервю за BBC, че високите алпийски склонове дават подслон на редица защитени в Европа видове, сред които планинския кеклик (Alectoris graeca), червеноклюната гарга (Pyrrhocorax pyrrhocorax) и каменарчето (Oenanthe sp.). Евентуалното изместване на пистите нагоре, би нанесло непоправими вреди на техните популации. Интересите на туристическата индустрия все повече се насочват именно към тези региони – според представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие някои банки вече отказват да финнансират проекти за развитието на ски-инфраструктурата в ниските планински части. Всичко това налага учени еколози и представителите на туристическата индустрия да работят заедно при разработването на новите проекти за високо-планински ски центрове, така, че да се ограничи до минимум вредното влияние на човешката дейност върху природата, като в същото време се даде възможност на любителине на зимните спортове да се наслаждават на снега и зимата.