За секса и еволюцията

Предимството на половото размножаване в еволюционен аспект е общоприет факт. Макар обикновено да е свързано с появата на по-малобройно поколение, половото размножаване осигурява несъмнено предимство за запазване на вида като цяло – смесването на наследствената информация на родителите и получаването на нови комбинации от белези, може да осигури на младите несъмнени предимства в борбата за оцеляване.

Повече